Regulamin sklepu internetowego Bimarex

§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Bimarex, dostępny pod adresem internetowym www.bimarex.pl , prowadzony jest przez Martę Bicz która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Bimar z siedzibą w Zwoleniu przy uli. Batalionów Chłopskich 5, NIP 716 260 07 16 zwanego dalej Sprzedawcą.

§ 2 Definicje 

 1. Sprzedawca – Marta Bicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bimar z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Batalionów Chłopskich 5
 2. Zamawiający – osoba fizyczna lub osoba prawna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bimarex.pl
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Zamawiającym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem obowiązującym dla Sklepu prowadzonego pod adresem www.bimarex.pl
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Przewoźnik – firma kurierska z którą Sprzedawca ma zawartą umowę na świadczenie usług transportowych Produktów zakupionych przez Zamawiającego lub transport produktów własną flotą samochodową. 
§ 3 Kontak ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy – Zwoleń, ul. Bulawr Targowy 23A
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: hurt@bimar.net.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 509 636 265
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
§ 4 Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Zamawiającego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Zamawiającego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Zamawiającego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
§ 5 Informacje ogólne
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych :
 • Adres email
 • Imię i Nazwisko
 • Adres na jaki dostarczone ma być zamówienie złożone przez Zamawiającego.
 • Telefon kontaktowy z Zamawiającym
 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Zamawiający ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 2. Zalogować się, Zarejestrować lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 2.
 5. Kliknąć przycisk “Potwierdź zakup”.
 6. Sprawdzić na podanym adresie email czy potwierdzenie zamówienia zostało dostarczone.
§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Zamawiający może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 • Transport Flotą samochodową firmy Bimar
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Zwoleń, ul.Bulwar Targowy 23A
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność za pobraniem
 • Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy
 • Płatność przelewem z Przelewy 24
 • Płatność przy odbiorze osobistym w Zwoleniu przy ul. Bulwar Targow y 23A
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu.
§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Zamawiającemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Zamawiającego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Zamawiającego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą.
 3. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego wynosi od 6 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 4. Termin dostawy Produktu na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej między Sprzedającym a Zamawiającym uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Sprzedającego oraz terminów dostaw przewoźnika.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności przelewem, Przelewem 24 Zamawiający obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności za pobraniem, czyli przy odbiorze przesyłki, Zamawiający obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Zamawiający obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w dniu odbioru przesyłki.
 1. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku gdy po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego produkt aktualnie nie jest dostępny na magazynie Sprzedający informuje – najczęściej telefonicznie o przybliżonym terminie dostawy produktu zakupionego przez Zamawiającego.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 5. Dostawa Produktu do Zamawiającego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Zamawiającemu na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Zamawiającego woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 7. W przypadku wyboru przez Zamawiającego opcji płatności za pobraniem Zamawiający zobowiązany jest do odebrania i opłacenia przesyłki przewoźnikowi.
 8. W przypadku gdy Zamawiający nie wywiązuje się z zapisu § 8 pkt. 12 regulaminu sklepu internetowego zostaje obciążony przez Sprzedającego kosztami związanymi z przewozem przesyłki.
 9. W przypadku opóźnień w dostawie przez Przewoźnika Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji z Przewoźnikiem.
 10. Zamówienia mogą być anulowane w wyniku wystąpienia błędów technicznych na stronie, które powodują błędne ceny i stany.
§ 9 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zamawiający może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, lecz po poinformowaniu o tym fakcie Sprzedającego – koniecznie na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Zamawiającemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę chyba, że Sprzedawca zadecyduje inaczej.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Zamawiający powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy Bimarex Zwoleń ul. Bulwar Targowy 23A niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Zamawiający odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedający zadecyduje inaczej.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do Umowy
 • w przypadku, gdy Produkt zakupiony u Sprzedającego posiada oznaki użytkowania bądź uszkodzenia przez Zamawiającego.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Kupującemu przysługuje zwrot pieniędzy za sprzęt bez kosztów przesyłki.
§ 10 Reklamacja i gwarancja
 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Zamawiający ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Zamawiającego uznał za uzasadnione.
 6. Bulwar Targowy 23A, 26- 700 Zwoleń.
§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Zamawiających zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Zamawiających w Sklepie internetowym mogą być:
 • W przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności Przelewy 24, przelew tradycyjny Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 12 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Zamawiający ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu